shibori.

斜段手蜘蛛絞浴衣(部分)〈ななめだんてぐもしぼりゆかた〉
木綿、絞染 有松・鳴海 明治時代〔日本〕 19世紀